OS CHARCOS DOS PASOS DE PEÓNS ELEVADOS

OS CHARCOS DOS PASOS DE PEÓNS ELEVADOS

Fai xa bastantes meses que reclamamos ao Concello que os pasos elevados executásense conforme á ORDE FOM/3053/2008 como norma subsidiaria xa que, a falta de normativa local respecto diso, entendiamos de aplicación a de estradas de estado. A raíz da nosa petición o alcalde lle pedira un informe ao arquitecto municipal e a súa recomendación foi que se respectase dita norma debido a que xa houbera varias sentencias xudiciais que fixeran responsables aos concellos por incidentes neste tipo de pasos ao non cumprir dita normativa.

Hoxe tiven ocasión de ver (na entrada á rúa paralela á praza do colexio de Xuvia) un máis dos problemas que se xeran con estes pasos ao non cumprir coas recomendacións da norma con respecto ao drenaxe das augas, pois poden formarse charcos que limitan o agarre do vehículo sobre o asfalto e producen salpicaduras que poden afectar aos viandantes.

Á vista das probas, resulta evidente que non se está a cumprir con boa parte das condicións da ORDE, e neste paso en concreto non se cumpre coa localización, coa lonxitude das ramplas, có drenaxe e coa iluminación. Recóllense a continuación algúns contidos da norma ao respecto que podese consultar en:

https://www.boe.es/boe/dias/2008/10/29/pdfs/A42795-42801.pdf

3.2.2 Limitacións.– Non poderán instalarse Redutores de Velocidade salvo xustificación técnica nos seguintes casos:

– Nos primeiros 50 metros do comezo da travesía, cando non exista «porta de entrada» (sección na que se garante unha velocidade moderada).

– En travesías cuxa lonxitude sexa inferior a 200 m.

– Nos tramos de travesías con pendente superior ao 5 por cento.

3.3.4.1 Drenaxe.–Débese garantir a drenaxe das augas que circulan pola calzada de forma que non se produzan retencións de auga ou encharcamento nos extremos dos Redutores de Velocidade. Entre as posibles solucións a considerar, recoméndanse as seguintes solucións:

– Captación de augas pluviais mediante sumidoiros colocados en cada un dos laterais dos carrís, nas proximidades do bordo de augas arriba do Redutores de Velocidade situado a maior cota.

– Execución, ao longo dos laterais do paso sobreelevado, de condutos embebidos que garantan a evacuación das augas; evitando en todo caso descontinuidades entre o Redutores de Velocidade e a beirarrúa que poidan supoñer obstáculo para o cruzamento peonil ou perigo para os vehículos que circulen pola zona.

3.4.2 Iluminación.–Todos os dispositivos redutores de velocidade deberán contar con iluminación nocturna, para os efectos de garantir a súa visibilidade, localización, e presenza de peóns no seu caso, por parte dos condutores. No caso de que exista iluminación en todo o tramo, deberase destacar a situada sobre os pasos de peóns.

Deixa unha resposta