O vértice do que esconde o contrato de recollida de lixo e limpeza viaria.

Os cambios propostos para o contrato de recollida de lixo e limpeza viaria están baseados nun estudo de explotación que dá por suposto distintos temas que non se xustifican. O máis importante é o cambio do sistema de recollida de carga traseira a carga lateral e, en consecuencia, o cambio dos contedores.

Teoricamente os cambios propostos tratan de contribuír ao obxectivo legal de reutilizar ou reciclar o 50% (en peso) do lixo no ano 2020 (moi lonxe do actual 10,6 %), e de adecuar os servizos ás novas necesidades do municipio.

RENDIBILIDADE PARA O CONTRATISTA.

O estudo realiza un cálculo do “Total de execución por contrata sen IVE” que estima en 2.760.839,39 e no que se recolle un beneficio industrial do 4% sobre os custos directos que ascende a 98.425,65 euros.

Ademais, expón a opción de que asuma o concesionario a xestión da recollida selectiva e do fluxo económico xerado, o cal repercutirá ao  Concello mediante desconto no canon, a risco e ventura, é dicir, que, en lugar de pagarlle á empresa a citada cantidade, pagáseselle 2.490.839,39 euros e que quedase co diñeiro que lle achegasen as vendas dos residuos reciclables. Sería unha estratexia para incentivar á empresa para coidar e fomentar a recollida selectiva, cun dobre fin: ecolóxico e económico.

Con todo, devandito desconto no canon, non se trasladou ao prego de contratación e, en lugar diso, “regálanse” os ingresos das vendas a favor da empresa co que o beneficio sería de 368.425,65 euros, un 15% sobre os custos directos, unha rendibilidade totalmente inxustificada e que, ademais, pode ter un nulo efecto para a reciclaxe, dado que pequenas variacións na recollida selectiva non van ser significativas nas ganancias e non motivarán suficientemente á compañía.

INCREMENTO DO CANON.

Os 2.760.839,39 euros propostos supoñen un aumento de 155.563,69 euros sobre o canon pago en 2017.

Este suculento canon proposto trata de esconder unha realidade: o actual canon de 2,60 millóns está “inflado” nuns 250.000 euros, é dicir, que debería estaría ao redor de 2,35 millóns de euros.

Un dos motivos dese “inflado” vén das incorrectas revisións do canon, que denunciamos publicamente e sobre a que temos aberta unha denuncia ante o Tribunal de Contas, a cal xa tivo como efecto unha actualización de este, que non se realizaba dende o 2015, forzando a que Urbaser devolvese 148.850,58 euros cobrados de máis desde o devandito ano (ver acta do pleno de 31-05-2018).

OPCIÓN DE CONTINUAR CATRO ANOS CO SISTEMA ACTUAL

Sen entrar no estudo doutros sistemas de recollida máis actuais, como a recolleita porta a porta, podemos afirmar que sería máis rendible continuar co actual sistema de recollida outros 4 anos (máis 1 ano de prórroga), que é o máximo legal (salvo excepcións) para este tipo de contratos, máxime cando o novo sistema non ofrece vantaxes que xustifiquen o cambio.

O motivo desta maior rendibilidade sería que o actual parque de vehículos ten unha media de antigüidade de 12 anos cun 59 % de vehículos que aínda teñen unha vida útil de 4 ou máis anos, e que coa nova proposta, na maioría dos casos, pasan a formar parte dunha reserva, pero con pouco ou ningún uso. Ademais, está o obrigado gasto do cambio de contedores adaptados aos camións de carga lateral, investimentos que ascenden a uns 3,4 millóns de euros (a amortizar nos 10 anos de contrato agora propostos), o que en 4+1 anos, continuando co actual sistema, supoñería un aforro de 1,7 millóns de euros fronte ao sistema proposto.

Deixa unha resposta