O gran negocio do macro-contrato da década.

O tripartito quere deixar pechado, antes das eleccións, o contrato máis importante do Concello de Narón para a próxima década, trátase do contrato de recollida de residuos urbanos e limpeza viaria, pero non todo é tan limpo como debese.

Pártese xa dunha decisión de volver contratar ambos servizos conxuntamente, o que non se molestaron nin en xustificar (porque non ten xustificación). Isto supón quitarlle a opción de ofertar ás PEMES deixando o camiño despexado para as grandes compañías do sector, xa que logo esíxeselles, para certificar a súa solvencia técnica e profesional, ter unha facturación conxunta de ambos servizos de 1,93 millóns de euros e un volume de negocio superior a 4,14 millóns (independentemente do sector), o que está só ao alcance de moi poucas compañías.

Coa licitación de ambos servizos por separado as cantidades serían aproximadamente a metade para cada un dos servizos (46% limpeza viaria e 54% RSU), o que permitiría abrir un pouco as licitacións a un maior número de empresas. Este tipo de propostas de grandes contratos vai en contra do interese xeral (interese que debese de defender o concello) e axuda a manter o sector da limpeza como un oligopolio entre unhas poucas compañías.

É importante tamén ter en conta que o servizo de recollida cóbrase aos veciños mediante unha taxa mentres que o de limpeza non, debido a que o prohibe a lei de Facendas locais, motivo polo cal as contas de ambos servizos deberían de ser claramente diferenciadas, pero non sempre se cumpre, así que, ás veces, non está claro que se está pagando.

Outra importante decisión insuficientemente xustificada (porque as vantaxes son moi reducidas) é a de cambiar o sistema de recollida de camións de carga traseira aos de carga lateral, que ademais comporta o cambio dos contedores e a cancelación dos contedores soterrados. Estamos a falar de 3,34 millóns que financiados chegan a 4,68 millóns que terán que pagar os veciños no recibo nos 10 anos do contrato, así como de refugar 0,23 millóns empregados en 2010 na construción das illas de contedores subterráneos. Ademais supón deixar en desuso contedores e maquinaria que aínda pode estar a traballar sen problema de 5 a 10 anos máis, é dicir, perder de 1 a 2 millóns máis, dependendo do que se faga con ela. Realmente o cambio, de ser vantaxoso poderíase ir afrontando por rutas e progresivamente cando fose necesario cambiar os equipos máis antigos.

A terceira decisión de prolongar o contrato máis aló dos 5 anos que fixa a lei, xustifícase en base ao período de 10 anos para a amortización da maquinaria e contedores (motivo polo que realmente se cambia a maquinaria) e que, ademais, permite que despois dos dous primeiros anos se actualice anualmente o canon do contrato.

A opción máis rendible e vantaxosa para os veciños é desagregar o contrato nos dous servizos e continuar cos contedores e camións existentes para aproveitar a vida útil outros 4 anos (máis 1 como posible prórroga) e facer un novo contrato despois dese período, xa que nestes anos ten que darse un cambio por lei nas porcentaxes de recollida ata alcanzar o 50% de reciclaxe, incluíndo a recollida dos biorresiduos, e da experiencia dese proceso poida que haxa que reformularse bastantes cousas.

Chegamos ao colmo da desvergoña cando na proposta se recolle regalarlle á empresa os ingresos da venda do material seleccionado para reciclar, a cambio de que xestione a súa venda (faltaría máis). Estamos a falar dunha cantidade inicial estimada de 270.000 que ten que chegar en 2021 a 570.000 euros tras alcanzar unha reciclaxe que, por lei e por contrato, como dicíamos, ten que ser de máis do 50 % en peso. Estamos a falar, aproximadamente, de regalarlle a friorenta de 5,3 millóns de euros nos 10 anos de contrato, a maiores do millón de euros recoñecido como beneficio industrial. Tratase dun beneficio real (antes de impostos) do 21,2 %, en contrapartida a achegar un capital de 3,34 millóns mediante un préstamo que se amortiza só.

¡¡¡ O NEGOCIO DO SÉCULO !!!

 

Deixa unha resposta