Irracionalidades no acceso ás casas polas obras de ampliación de O Trece.

En Sedes estase a repetir un problema co acceso ás propiedades, problema de sobras coñecido e, polo tanto, entendemos que interesadamente non resolto por parte das Administracións.

A lei establece que la construción dos accesos ás estradas corren por conta dos propietarios das parcelas lindeiras (previo permiso correspondente) a pesar de ser actuacións que en parte execútanse sobre chan público. En condicións normais é razoable que así sexa dado, que responde o seu interese particular.

Con todo, o caso de obras de ampliación de estradas, como a de O Trece, danse outras circunstancias para ter en conta:

  1. A falta de coñecemento da situación final da obra e dos prazos de execución (moi dilatados no caso de O Trece) impide solicitar con moita antelación os permisos de obra e tamén a contratación das mesmas.
  2. Ao non contratar o veciño o traballo á empresa executora da obra, encontrase un problema de coordinación na execución dos traballos, presentando o problema engadido de non poder executarse normalmente nunha soa fase debido a que o illamento prodúcese con bastante anterioridade á fase de acabados, momento antes do que dificilmente se pode facer un remate adaptado á obra executada.
  3. Dado que non se pode condenar aos veciños sen accesos, e ante a imposibilidade de que estes resolvan o problema polos seus medios no curto prazo, a empresa executora ten a obrigación de instalar accesos provisionais para os mesmos, e isto vólvese un problema loxístico cando son moitos os casos para liquidar por a empresa.
  4. Ante esta situación temos un problema complexo no que as empresas adoitan incumprir os seus deberes, e mesmo forzar aos veciños a illamentos e incomodidades, á procura de solucións provisionais (moitas veces pouco adecuadas), e, en ocasións, a recorrer a persoas da contorna da obra que se aproveitan da necesidade para facer caixa.

Esta é unha situación irracional que non debese de darse e que tería que vir resolta como parte da obra, lo que repercutiría tanto en beneficio dos veciños como do propio contratista e, polo tanto, da Administración. O proxecto xa debese de contemplar a execución da reposición dos accesos na parte pública, aínda que tendo en conta a situación final da contorna (relevos e outros) para que devandito acceso resulte operativo.

Con todo, a procura de supostos aforros e unha visión pouco racional do problema, e ás veces interesada, lévannos a situacións que, cando menos, debemos rexeitar.

Esperamos que esta situación se resolva con prontitude na ampliación do Trece.

Deixa unha resposta